La început de an şcolar

17 septembrie 2006

15 septembrie este pentru to?i romnii adev?ratul nceput de an. Nu cred c? este cineva n aceast? ?ar? care n ziua deschiderii noului an ?colar s? nu aib? o implicare practic? sau sentimental?. Dac? nu e la ?coal? copilul nostru, este nepotul, ?i de la gglicea de 3 ani care merge la gr?dini?? pn? la tn?rul imberb din preajma bacalaureatului, cineva  cunoscut nou? p??e?te n acea zi pe calea destinului propriu.

Am participat cu strngere de inima la deschiderea noului an ?colar, la ?coala de care sunt legat suflete?te ?i pentru a c?rei bun?stare m-am implicat, la liceul Economic din Ro?iorii de  Vede. Momentul a fost cinstit cum se cuvine, dar n-am putut sa le dau colegilor mei speran?e de mai bine cel pu?in, nu ntr-un timp apropiat. Pentru ca ?coala s? arate bine la propriu, ei au trebuit s?-?i sacrifice propria bun?stare un timp prea ndelungat.

Ast?zi, ?coala arat? ca n Europa, dar din nefericire nu ?i r?splata muncii nobile a tuturor educatorilor pe str?duin?a c?rora se edific? viitorul intelectual ?i  material al na?iei.

Este o obi?nuin?? ca administra?ia sa fie prins? nepreg?tit? de evenimente anticipate. nceputul noului an ?colar este un exemplu n acest sens. Peste 300 de unit??i de nv???mnt din Teleorman, cifra total? avnd propor?ii de neconceput la nivel na?ional n condi?iile ader?rii la UE, nu ndeplinesc condi?iile minimale de autorizare igienico-sanitare.

Politica actualilor guvernan?i nu este ndreptat? spre remedierea situa?iei, m?surile avnd de fapt sens invers. Acordarea a doar 3,7% din PIB , sub limita pragului minim de 4%, pentru educa?ie, contribuie la degradarea continu? a imaginii nv???mntului romnesc. Rectific?rile promise nu vor rezolva problemele deoarece nu mai este timpul fizic necesar ca banii s? fie cheltui?i. Cine va rezolva disputa premier ministru cnd unul sus?ine c? nu sunt proiecte de cheltuire iar cel?lalt acuz? subfinan?area sistemului?

P?c?leala electoral? a Alian?ei D.A., prin care se promitea educa?iei 6% din PIB, a adus voturi nu ?i fondurile necesare.

Nemul?umirile salariale ale profesorilor sunt pe deplin justificate, n condi?iile care majorarea  va fi nesemnificativ?, de doar 1,25% n 2007 (cifra real?), cunoscndu-se c? infla?ia va putea dep??i 5%. Acordarea acestei major?ri njositoare n procentul total de 6,25% este o nou? n?el?ciune politic?, a c?rei esen?a const? n dispre?ul pe care Guvernul T?riceanu l arat? dasc?lilor ?i procesului de nv???mnt romnesc.

Actuala guvernare tergiverseaz? elaborarea unui proiect coerent ?i echitabil al Legii salariz?rii, nc?lcnd protocoalele semnate cu sindicatele din educa?ie. Neseriozitatea ?i ignoran?a sunt r?spunsurile Alian?ei D.A. la angajamentul semnat de reprezentan?ii s?i  cu sindicatele n noiembrie 2005 de a elabora la nceputul acestui an proiectul de lege.

Dispre?ul ar?tat sindicatelor, eforturile de a demonstra opiniei publice c? anul ?colar ncepe oricum, ascunderea cu rea credin?? a problemelor sistemului de nv???mnt ?i ignorarea cerin?elor minimale a standardului de via?? a dasc?lului romn sunt tot attea semnale de repeten?ie a guvern?rii actuale.


Propuneri concrete pentru persoanele cu dizabilităţi

17 septembrie 2006

Gr?bi?i cu rezolvarea propriilor noastre probleme, sub o guvernare tot mai bezmetic?, uit?m uneori c? lng? noi, al?i semeni ai no?tri, sufer? mai mult.

n Raportul de ?ar? din 16 mai 2006 ntocmit de Comisia European?, la Subcapitolul: Persoane cu dizabilit??i fizice ?i mentale, scrie negru pe alb: Strategia pentru persoane cu dizabilit??i a fost adoptat?, dar nu este implementat? din lipsa resurselor financiare ?i umane. Condi?iile din institu?iile psihiatrice ?i de tratament sunt deficitare, facilit??ile sanitare din aceste institu?ii sunt minime, bolnavii sunt mai mul?i ntr-un pat, tratamentele ?i activit??ile la care sunt supu?i bolnavii sunt sub toate standardele comunitare.

Aceasta este situa?ia real? expus? n cteva cuvinte. Nu scrie nimic (nc?) despre listele ru?inii de a?teptare mai mult de doi ani pentru o protez? sau un scaun cu rotile, care se acord? prin lege la patru, respectiv cinci ani, ca s? nu mai vorbim de lipsa calit??ii dispozitivelor medicale. Protezele imposibil de purtat din cauza proastei calit??i putnd umple pn? la refuz un mare muzeu al rebuturilor. Asta n timp ce aceia care au nevoie de ele, se tr?sc neputincio?i, se sting n izolare, disperare ?i mizerie sau ?i pun cap?t zilelor nainte de vreme.

Liga pentru Ap?rarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din Romnia  a f?cut numeroase apeluri c?tre Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei, Traian B?sescu, C?lin T?riceanu,  ministrul S?n?t??i, pre?edin?ii partidelor din arcul guvernamental ?i c?tre multe  alte institu?ii ?i personalit??i politice, sesiznd din timp cele consemnate n raportul de ?ar? ?i venind chiar cu propuneri pentru mbun?t??irea situa?iei. Apelurile nu au avut nici un ecou.

Cu toate c? n Romnia sunt circa un milion de persoane cu handicap statul recunoa?te n acte , f?r? s? fi f?cut un reces?mnt de profil sau o evaluare real?, numai circa 400.000 persoane (?!).

Liga pentru Ap?rarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din Romnia  nc? mai sper? c? actualul guvern va ncepe s? lucreze pentru a g?si solu?ii pentru garantarea indemniza?iilor pentru persoanele cu handicap ?i a asisten?ilor personali, pentru asigurarea contravalorii dispozitivelor medicale ?i pentru asigurarea accesibiliz?rilor cerute de Uniunea European?.

La nivel de ?ar? este necesar s? se analizeze deficitul bugetar privind plata protezelor ?i ortezelor ce se asigur? prin Casele de Asigur?ri de S?n?tate n vederea fundament?rii supliment?rii bugetare la capitolul Asisten?? Social? ?i la Capitolul Proteze ?i Orteze, capitol ce ar trebui arondat de la CNAS la Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei pentru a se corela ?i fundamenta fondurile financiare de strict? necesitate pentru persoanele cu handicap.

Aceea?i situa?ie se impune n procedur? de urgen?? pentru asigurarea pl??ii asisten?ilor personali acredita?i pentru persoanele cu handicap grav. Ace?tia sunt angaja?i contractuali ai prim?riilor, care au n prezent numai 60% din  fondurile necesare. La nivel de ?ar?, pl??ile f?cndu-se, n cel mai bun caz, cu multe luni de ntrziere, n timp ce 40% din asisten?i nu primesc nici un leu

Liga pentru Ap?rarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din Romnia a propus emiterea unui act normativ prin care o cot? parte din beneficiile Companiei Na?ionale Loteria Romn? s? fie alocate  pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, dup? modelul spaniol.      

  Aceast? propunere s-a concretizat ntr-un amendament  pe care l-am introdus la proiectul de Lege propus de guvern ?i care va fi dezb?tut n sesiunea din toamn?.

Astfel, se pot asigura f?r? termen de a?teptare fondurile necesare protezelor, ortezelor, medicamentelor ?i accesibiliz?rilor (pante, lifturi, semafoare cu semnal sonor, autobuze speciale, cabine de telefon, locuin?e) ?i a indemniza?iilor pentru persoanele cu nevoi speciale ?i a nso?itorilor acestora.

Propunerea este sus?inut? cu date din istoricul Loteriei  Romne, care atest? scopul nfiin??rii acestei institu?ii: n anul 1906, prin Legea Loteriei de Stat promulgat? de regele Carol I, care conferea Loteriei un loc important n eforturile de ameliorare a st?rii de s?n?tate ?i igien? a poporului romn, iar n 1931 a fost votat? Legea pentru nfiin?area ?i organizarea Loteriei de Stat  pe clase pentru s?n?tate public? ?i ocrotiri sociale, prin care veniturile nete ale Loteriei de Stat sunt destinate numai Fondului General Sanitar de Ocrotire.

Dac? oamenii valizi, cu toate greut??ile, au ?anse reale de a-?i rezolva problemele vie?ii de zi cu zi, semenii no?tri cu probleme ?i nevoi speciale trebuie s? fie ajuta?i mai mult. Numai empatia, nu le rezolv? necazurile.


De ce nu susţine Guvernul microîntreprinderile?

17 septembrie 2006
Numai dac? ader?m n 2010 la Uniunea European? impozitul de 2 % pe venitul microntreprinderilor, n loc de 16 %,  va  putea fi aplicat. Aceast? eroare al?turi de cele c?rora li s-a pierdut ?irul numeric,  guverna?ii actuali o consider? doar o eroare tehnic? ce va fi ndreptat?, numai c? ?i aceast? sc?pare ne d? m?sura capacit??ii echipei guvernamentale de a conduce ?ar?, ale c?rei priorit??i le-au n?eles oricum gre?it de la nceput.
 De fapt nu s-a dorit despov?rarea microntreprinderilor ci, sub un pretext pueril, men?inerea mpov?r?rii cu impozitul de 16 % pe profit. Guvernul arat? cu degetul spre legislativ, dar deputa?ii, n special cei social democra?i, au decis sc?derea impozitului pe care acestea l pl?teau pe venit de la 3 la 2%, adic?  cota de impozitare n cazul microntreprinderilor care realizeaz? venituri, altele dect cele din consultan?? ?i management, n propor?ie de peste 50% din veniturile totale, este: 2% n anul 2007; 2,5% n anul 2008; 3% n anul 2009. Un amendament menit a corecta o situa?ie neclar? a noului Cod Fiscal , cu multe neclarit??i ?i discordan?e n raport cu  realit??ile din Uniunea European?.
 Dar ntotdeauna exist? ?i c?i de atac pentru a corija lucrurile bune f?cute n favoarea romnilor. Cei care au dorit s? creeze o astfel de problem? au reu?it, astfel sa ajuns la existen?a necorel?rii prevederile art. IV, alin. (1) si punctele 67-69, cu referire la art. 103, art. 107 si art. 1071 privind Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, diferit fata de varianta adoptata de c?tre Parlamentul Romniei.
 Declara?ia pre?edintelui Comisiei de Buget, Finan?e ?i B?nci a Camerei Deputa?ilor, Mihai T?n?sescu vine s? limpezeasc? situa?ia prin care unii le-au dorit r?ul microntreprinderilor. Aceasta era forma in care ne-a sosit de la Senat. La dezbaterile din comisie, staff-ul Ministerului Finan?elor a sus?inut n continuare impozitarea cu 16% a profitului microntreprinderilor, noi am propus varianta cu 2,  2,5 si 3% pn? n 2009. Pn? la urm?, ministerul a cedat, cu rezerva ca noi s? facem modific?rile suplimentare necesare pe text. Numai ca staff-ului tehnic guvernamental a modificat articolul din final care abroga titlul IV referitor la microntreprinderi.
 Este gr?itoare atitudinea ministrului Sebastian Vl?descu, care n Camera Deputa?ilor a opinat mpotriva microntreprinderilor, ?i pe care, prin aceste demersuri legislative le-ar putea aduce n faliment (poate  asta se dore?te!). Dar dup? o diserta?ie mai pu?in ?tiin?ific? pe tema respectiv? ministrul a trecut la un al registru (Atitudine men?inut? ulterior ?i la negocierile de la Comisia de Buget, Finan?e ?i B?nci. S? fi ?tiut dinainte deznod?mntul?!) acceptnd  impozitul de 2 % pe venitul acestor microntreprinderi dup? acceptarea a patru principii: limitarea cifrei de afaceri la pragul de 100.000 de euro, limitarea domeniilor de activitate, stabilirea unei perioade maxime pentru impozitarea pe venit ?i o cota de impozit de minimum 2%.
Chiar partenerii din arcul guvernamental  au devenit suspicio?i. C?iva deputa?i conservatori opinnd c? nu-?i aduc aminte ca cineva s? fi propus amendamentul referitor la abrogarea odat? cu titlul IV ?i a modific?rilor ?i complet?rilor ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege.
 Cum aceste modific?ri la Codul Fiscal au ap?rut n Monitorul Oficial lucrurile sunt clare, iar guverna?ii ?i-au atins pentru moment scopul.
 Ca urmare a presiunilor politice, dar n special legislative, Guvernul ncearc? s? dreag? busuiocul, numai c? noul Cod Fiscal nu poate fi rentors   n Parlament pentru c? mu avem de a face cu  o eroare materiala cum sus?ine Ministerul Finan?elor, pentru c? n Monitorul Oficial nu s-a publicat un alt text dect cel votat. Procedura ar permite doar modificarea prin ordonan?? pe legea de abilitare, fie printr-o ini?iativ? legislativa cu o singura prevedere: se abroga articolul IV or fie prin ordonan?? de urgen??. Nu ?tiu dac? ideea unei erate c?tre Monitorul Oficial prin care s? se precizeze care este eroarea din articolul IV  va rezolva situa?ia.
 Concluzia o trage?i dumneavoastr? despre modul cum gnde?te actuala guvernare care ?i-ar dori un ?omaj mai mare ?i microntreprinderile puse pe butuci sau nghi?ite de marile concerne care-?i v?d periclitate interesele, n politica lor expansionist?,  de c?tre cei care fac la pre?uri cu mult mai mici servicii sau produc?ie la acelea?i standarde calitative.

 

 


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X